Saltar al contenido

Agenda Urbana 2030 Santiago de Compostela

2-Modelo de cidade-Cabecera-100
2-Modelo de cidade-Cabecera-movil-100
DIAGNÓSTICO PREVIO > Ciudad

Modelo de Ciudad

Na análise do modelo de cidade saliéntase, por unha banda, a relevancia de Santiago no conxunto da comunidade autónoma e a súa posición central dentro do sistema urbano galego. Pola outra, o Concello dispón de ferramentas sólidas que permiten unha axeitada planificación e xestión urbanística, que serán chave á hora de afondar no modelo de cidade compacta do futuro, adaptada ao cambio climático e á transición enerxética e ecolóxica.

A pesares de contar cun núcleo urbano compacto, o modelo de distribución de determinados equipamentos básicos non terminan de favorecer a consolidación dunha cidade peonil e camiñable. A isto súmase a dispersión poboacional na área norte, onde resulta moi complicado achegar todos os servizos nas mesmas condicións, e tamén o éxodo da poboación nova a municipios da periferia.

Servizos como os de residencias de maiores non permiten manter a continuidade da vida social das persoas usuarias nos seus barrios de orixe. Porén, si se detecta que a cidade dispón dun tecido urbano cun razonable equilibrio entre usos terciarios e residenciais. Ademais, Santiago conta coa vantaxe de ter unha rede moi variada e ben distribuída de espazos verdes, que favorecerán os espazos de convivencia e intercambio social.

En el análisis del modelo de ciudad se destaca, por una parte, la relevancia de Santiago en el conjunto de la comunidad autónoma y su posición central dentro del sistema urbano gallego. Por la otra, el Ayuntamiento dispone de herramientas sólidas que permiten una idónea planificación y gestión urbanística, que serán clave a la hora de ahondar en el modelo de ciudad compacta del futuro, adaptada al cambio climático y a la transición energética y ecológica.

A pesar de contar con un núcleo urbano compacto, el modelo de distribución de determinados equipamientos básicos no termina de favorecer la consolidación de una ciudad peatonal y paseable. A esto se suma la dispersión poblacional en el área norte, donde resulta muy complicado acercar todos los servicios en igualdad de condiciones, y también el éxodo de la población joven a municipios de la periferia.

Servicios como los de residencias de mayores no permiten mantener la continuidad de la vida social de las personas usuarias nos sus barrios de origen. Sin embargo, sí se detecta que la ciudad dispone de un tejido urbano con un razonable equilibrio entre usos terciarios y residenciales. Además, Santiago cuenta con la ventaja de tener una red muy variada y bien distribuida de espacios verdes, que favorecerán los espacios de convivencia e intercambio social.

2-Modelo de cidade-Foto-1-100

Retos en materia de modelo de cidade

Puesta en marcha de un modelo territorial en coordinación con los municipios colindantes

para alcanzar un área urbano compacta y adecuadamente articulada.

Revisar las dotaciones de las redes de servicios existentes

para que favorezcan las relaciones de cercanías dentro de la malla urbana y cumpliendo con los criterios de ciudad paseable.

Favorecer la continuidad de la vida social de las personas mayores

a través de una idónea distribución de las residencias que no les desarraiguen de sus barrios.

Aprovechar los ejes comerciales de la ciudad para crear recorridos peatonales

que enlacen los diferentes barrios y promover el equilibrio entre usos terciarios y residenciales.

Promover una ambiciosa estrategia ambiental que permita conectar todo el territorio

tomando el río Sar como columna vertebral.